Alrm Cargo

שביתה בחטיבת המטענים של רכבת ישראל

התאחדות התעשיינים הגישה עתירה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, שהיא מבקשת לקיים דיון דחוף נגד המשך שביתת נהגי חטיבת המטענים ברכבת ישראל.

בעתירה דורשת ההתאחדות כי בית המשפט יוציא צו מניעה כנגד המשך העיצומים ויורה לעובדי רכבת ישראל לשוב באופן מיידי לעבודה.

בנוסף מתריעה ההתאחדות, כי השביתה מובילה לנזקים עקיפים גבוהים בהרבה, שטרם הוערכו במדויק. "אומדן הנזקים יהיה גבוה פי כמה אם תימשך השביתה, ולא יינתן צו דחוף למניעתה ואשר יחייב את עובדי הרכבת לחזור לעבודתם התקינה", נכתב. 

בהמשך העתירה מפורט כיצד משבשים העיצומים את הפעילות התעשייתית פוגעים בהיקפי היצוא ואף מובילים למחסור בחומרי גלם: "השביתה  ברכבת מסבה נזקים רבים וכבדים ביותר... כשהתעשיינים הם הסובלים העיקריים, שכן בעקבות השביתה נוצרו עומסים של מטענים בתחנות הרכבת הקרובות לנמלי הים ובתחנות השונות, מהן אמורים היו המטענים לצאת ולעשות דרכיהם לתחנות האחרות.

"כן מובילה השביתה לייקור שינוע הסחורות בכ-30% לפחות, ייקור שמקורו בשינוע מטענים באמצעות משאיות במקום באמצעות הרכבת, וכן לעיכוב ארוך במשלוחים בשל כך ששינוע באמצעות משאיות זמין פחות משינוע באמצעות רכבות.

"בנסיבות אלה, שביתת עובדי הרכבת פוגעת בפעילות הסחר של מדינת ישראל, כולל סחר החוץ של ישראל, ומשפיעה בצורה ניכרת על היצוא ועל היבוא של הסחורות. השביתה גורמת ותגרום לנזקים כבדים, חלקם בלתי הפיכים לחברי המבקשת, במיוחד נוכח תלותם של חברי המבקשת בשירותי הרכבת. למותר לציין, כי ככל שהשביתה תימשך, יתעצמו הנזקים עד לכדי אובדן לקוחות ממשי, שיפגע קשות במפעלים".

לקבלת הצעת מחיר