Alrm Cargo

עובדי משרד הבריאות פתחו בעיצומים

עוד כתב לין: "אנו מתבשרים היום, כי עובדי משרדך בלשכות המחוזיות של משרד הבריאות נוקטים בעיצומים חריפים, נעדרי כל הצדקה עניינית או משפטית, בניגוד לדין ולשכל הישר, ותוך גרימת נזק לציבור ולעסקים על לא עוול בכפם".

"עיצומים אלו נעשים ללא קיום של סכסוך עבודה קיים של עובדי משרד הבריאות, אלא מכוח הנחיה בלתי אחראית של הסתדרות העובדים הכללית, הרוצה לכפות על המדינה פתרונות בסכסוך עובדי הדואר.

לין ביקש מגרמן לנקוט מיד כל הצעדים האפשריים על פי הדין להפסקת העיצומים, הגורמים נזקים נמשכים וחמורים ביותר לציבור, במיוחד נוכח החגים שבפתח.

לקבלת הצעת מחיר