Alrm Cargo

ועדת הכלכלה אישרה תיקונים בקריטריונים להעסקת קציני רכב

ועדת הכלכלה של הכנסת סיימה לאשר את התיקונים לתקנות התעבורה, שנועד לקבוע חובה להעסיק קצין בטיחות במפעל המפעיל צי רכב, הסמכתו של קצין הבטיחות וכללי העסקתו. הוועדה שבה ועסקה בנושא אופן העסקתם של קציני הבטיחות. כמו-כן, לבקשת היו"ר ברוורמן דנה הוועדה מחדש גם בסעיף שאפשר מתן שירותי בטיחות בהיקף חלקי ונועד לקבוע את מספר ימי העבודה הנדרשים של קצין הבטיחות בשבוע - לפי גודלו של צי הרכב ואופיו.

לאחר שורה ארוכה של דיונים אישרה בסופו של דבר הוועדה את ההצעה של היו"ר אבישי ברוורמן, לפיה מפעלים המחזיקים 35 משאיות מעל 12 טון ומעלה, וכן מפעלים המחזיקים 45 אוטובוסים ומעלה יחויבו להעסיק קצין בטיחות בהיקף של משרה מלאה, וכן יחויבו כי קצין הבטיחות יועסק כשכיר במפעל ולא יוכל להיות נותן שירות עצמאי. באשר למפעלים בהם מתחת ל-35 משאיות או 45 אוטובוסים, או מפעלים המחזיקים רכבים פרטיים קבעה הוועדה כי לא תהייה חובה להעסקה ישירה של קצין הבטיחות, וניתן יהיה לבצע התקשרות ישירה עם נותן שירות בטיחות.

בפתח הישיבה הזכיר היו"ר את הדיונים הקודמים בנושא, ואמר כי במהלכם נטען שאין קשר מובהק בין אופן ההעסקה לבין רמת הבטיחות. עם זאת, הוסיף היו"ר, כי רבים בענף העידו כי המצב הנוכחי אינו תורם לבטיחות. ח"כ ברוורמן אמר כי לדעתו צריך לאמץ את עמדת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, לפיה מפעל שמחזיק 35 משאיות ומעלה או 45 אוטובוסים ומעלה צריך קצין בטיחות במשרה מלאה. הוא אף הוסיף כי יש לחייב העסקה ישירה של קצין הבטיחות במפעלים הללו.

מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה, ג'קי לוי, אמר כי כיום קצין בטיחות אחד מטפל ב-120 משאיות ועוד 120 נגררים, והשינוי ידרוש גיוס של קציני בטיחות רבים חדשים. עם זאת הוא הודה כי השינוי ישפר את התפקוד של קציני הבטיחות. לדבריו, 81% מהשימועים שקיים בעקבות הביקורות שערך היו למשרדים עצמאיים, שמנצלים את מספר הפקחים המצומצם ולא עובדים בהתאם לנדרש.

מנגד, מנכ"ל משרד התחבורה, עוזי יצחקי, ביקש לדחות את ההצעה ולהיצמד לתקנות שהגיש המשרד לוועדה, לפיהן רק חברות עם 80 משאיות ומעלה ידרשו לקבל שירות מקצין בטיחות במשרה מלאה, וגם במקרה כזה ביקש משרד התחבורה שלא לחייב העסקה ישירה. "לא מצאנו מובהקות בין אופי ההעסקה לבטיחות", אמר יצחקי. הוא הציע לפצל את הנושא מהתקנות ולדון בו בשלב מאוחר יותר. ח"כ יצחק וקנין אמר בתגובה כי משרד התחבורה רוצה לחכות עד שהיו"ר ברוורמן יתחלף ואז להעביר את התקנות כמו שהן.

ח"כ דוד צור אמר כי למרות שאין מובהקות סטטיסטית, יש קשר בין אופי ההעסקה וניתן לראות מעורבות יתר בתאונות של משאיות שפוקו על יקי קציני בטיחות עצמאיים. ח"כ יעקב אשר אמר מנגד כי שיטת ההעסקה לא הולכת לפתור את בעיות הבטיחות. "אם קצין הבטיחות הוא טוב, אז הוא יהיה טוב גם כשכיר וגם כעצמאי", אמר ח"כ אשר.

כאמור, בתום הדיון הכריעה הוועדה כי מפעלים שבהם 35 משאיות ומעלה או 45 אוטובוסים ומעלה יחויבו להעסיק האופן ישיר קצין בטיחות במשרה מלאה, בעוד שאר המפעלים יוכלו לבחור את צורת ההעסקה. ההצעה התקבלה פה אחד ובעדה הצביעו ח"כ יצחק וקנין, ח"כ חנא סוייד, ח"כ יעקב אשר, ח"כ דוד צור והיו"ר ברוורמן. ח"כ ברוורמן סיכם את הדיון ואמר כי "לאחר מסע ייסורים מסוים נקבל יותר בטיחות בטיפול במשאיות ובאוטובוסים". הוא אף קרא למשרד התחבורה להוסיף פקחים נוספים לאגף קציני הבטיחות במשרד, על-מנת להגביר את האכיפה, ואמר כי בענף יש מקום גם לעצמאים אך הפיקוח עליהם חייב להשתפר.

לקבלת הצעת מחיר