Alrm Cargo

דרישה ממשרד התחבורה לקבלת פיצויים חלקיים עקב נזקים ללקוחות נמל אשדוד בגלל חוסר כ"א בנמל.

במכתב הנוכחי ליצחקי, כתבו הגופים כי כל השינויים שביקשו מתייחסים ישירות להשלכות של חוסר כוח אדם בנמל, וכן שהבקשה אינה קשורה לרפורמה בנמלים, ולא לעקרונות האיתנות הפיננסית שנקבעה בזמנו לחברות הנמל הממשלתיות.

בעיתות מצוקה, כתבו חייק, כרמלי וזבה, כפי שאפשר לגייס מילואים, אפשר לתגבר גם את הנמל בעובדים מנמלים אחרים.

לקבלת הצעת מחיר