Alrm Cargo

החברה הישראלית לביטוח אשראי, בססח, השיקה תוכנית ביטוח אשראי לחברות שילוח.

כנגד הביטוח, יוכלו חברות השילוח לגדר את סיכוני אשראי הלקוחות שלהם ולזכות במימון חוץ בנקאי נוסף.

ענף השילוח והלוגיסטיקה בארץ עובר תהליך שינוי - ממתן שירותי שילוח בלבד  למתן שירותי לוגיסטיקה מקיפים ללקוח. שירותים אלו כוללים כיום, בין השאר, שירותי תובלה ימית ואווירית, שירותי רכש, אחסון וגם טיפול ומימון המיסים הכרוכים בשילוח הסחורה.

כל אלו יוצרים מצב שהחובות שחבים הלקוחות לחברות השילוח מגיעים לסכומים גבוהים והינם מעל ומעבר לעלות השילוח בלבד. בכך חברת השילוח (שהינה חברת שירותים בלבד) הופכת גם לגורם מממן עבור לקוחותיה וכן לוקחת על עצמה חשיפות אשראי גבוהות ונאלצת לממן סכומים נכבדים ללקוחותיה.

מנכ"ל בססח דוד מילגרום אמר: כי באמצעות שיתוף פעולה בין בססח לבין הבנקים הגדולים בישראל, בססח תאפשר לחברות השילוח "למנף" את ביטוח האשראי לצורך ניכיון של חובות הלקוחות על ידי הבנקים  ללא זכות חזרה, תוך יצירת תזרים מזומנים מאוזן יותר לחברות השילוח ושיפור ההון החוזר. לדבריו, התוכנית החדשה הושקה במטרה לתת מענה לצורך גובר והולך של חברות השילוח  וכמענה ייחודי לדרישות שהתקבלו מהשטח.

לקבלת הצעת מחיר